İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE FESHEDİLMESİNE İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI

Kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen ve Kabulü hakkındaki kanunun 29.11.2011 tarih ve 28127 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin 20.03.2021 tarih ve 31429 sayılı resmi gazetede yayınlanan 9 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshi usulü hukuka uygun değildir.

Adı geçen Sözleşmenin onaylanması 24.11.2011 gün ve 6251 sayılı Kanunla uygun bulunmuş olup, söz konusu Sözleşme niteliği itibariyle temel hak ve hürriyetlerin korunmasına ilişkin bir sözleşme olması sebebiyle Anayasa’nın 90. maddesinin son fıkrasına göre normlar hiyerarşisindeki yeri kanunların üzerindedir.

Sözleşmenin yukarıda açıklanan niteliği ve usulde paralellik ilkesi gereği, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin söz konusu uluslararası sözleşmeden çekilmesi için çekilme yetkisi veren kanuni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu açıktır. Bu sebeple Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile uluslararası sözleşmenin feshinin normlar hiyerarşisi, kuvvetler ayrılığı ilkesi, Anayasa ve mevcut mevzuat hükümleri gereği hukuka uyarlı olmadığı ortadır.

Kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunarız.

HUKUKİ MÜCADELE DERNEĞİ