HUKUKİ MÜCADELE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Birinci Bölüm

Derneğin Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı

ADI VE MERKEZİ

Madde 1- Derneğin adı “HUKUKİ MÜCADELE DERNEĞİ” dir. Derneğin merkezi Ankara’dır. Dernek gerekli gördüğü ülke ve illerde genel kurul kararıyla temsilcilik açabilir.

Derneğİn AmacI, ÇalIşma KonularI, ÇalIşma Bİçİmlerİ ve Faalİyet Bİçİmİ

Madde 2- Türk hukukunun gelişmesine, Türkiye’de hukuk devleti ilkesinin kurum ve kurallarıyla yerleşmesine,  hukukçular arasında birlik ve mesleki dayanışmanın sağlanmasına katkıda bulunmak, toplumsal ya da bireysel şiddet, terör, soykırım, işkence vs benzeri suçların bertaraf edilmesi, suç mağdurlarının korunması ve suçluların cezalandırılması maksadıyla hukukun izin verdiği ve mevzuatın çizdiği sınırlar dahilinde ulusal ve uluslararası mecrada mücadele etmektir.

Dernek bu amaçla:

 1. a) Türk mevzuatının milli ve demokratik hukuk devleti ruhuna uygun bir bütünlükle geliştirilmesine, yorumuna ve uygulanmasının teminine çalışır. Türk hukukunu tarihi ve sosyal kaynaklarıyla araştırır.
 2. b) Memleket ve kamuoyunu ilgilendiren aktüel hukuk meseleleri üzerinde öğretici niteliklerde tarafsız açıklamalarda bulunur.
 3. c) Tüm olarak hukuk biliminde, Türk hukukunda bu hukukun türlü konularında ve öteki bilim konuları ile olan ilişkileri üzerinde kıyaslamalar ve monografik araştırma ve incelemeler yapar. Uluslar arası hukuk kurallarının evrensel ilkelerinin mevzuatımıza uyarlanması hususunda çalışmalar yapar.

ç)Toplumsal ya da bireysel şiddet, terör, soykırım, işkence vs benzeri suçların bertaraf edilmesi, suç mağdurlarının korunması ve suçluların cezalandırılması maksadıyla hukukun izin verdiği ve mevzuatın çizdiği sınırlar dahilinde ulusal ve uluslar arası mecrada mücadele eder.

 1. d) Türkiye Cumhuriyetinin türlü organlarının, idare teşkilatı birimlerinin, kamuya hizmet sunan kuruluşlarının, gerek milli, gerekse milletlerarası alanlarda karşılaşacağı hukuk meseleleri inceler ya da incelettirir.
 2. e) Yasama ve idari alanlardaki düzenleme ve gelişmeler için çalışmalar yapar, hukuki referans ve araştırma servisleri, merkezleri kurar, yönetir.
 3. f) Amacına ulaşmak için resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapar, konferanslar ve toplantılar tertipler.
 4. g) Türk hukukunun temel ilkelerini, meselelerini ve bunların çözümlerini araştırmak, açıklamak, öğretmek ve bu alandaki resmi ve özel faaliyetlere yardımcı olmak için seminer, konferans, serbest ders, kurs ve benzeri programlı faaliyetler düzenler.
 5. h) Araştırma inceleme ve her türlü çalışma sonuçlarını gerekirse Türkçe ve yabancı dillerde basılacak veya başka türlü çoğaltılacak kitap dergi ve benzeri yayınlarla açıklar, süreli ve süresiz yayınlarda bulunur.
 6. i) Türk hukukuna hizmet eden hukukçular, ilim adamları vs. arasından uygun göreceği kimse ve kurumları ödüllendirir.
 7. j) Genç hukukçuların iyi yetişmesini temin için öğrenci ve stajyerlere karşılıklı veya karşılıksız burs verir, misafirhaneler ve lokaller kurar ve lokallerden sadece dernek üyeleri yararlanabilir.
 8. k) Dünyadaki Türk devletleri ve Türk toplumlarıyla Türk hukuk birliğinin sağlanması hususunda gerekli çalışmaları yapar.
 9. l) Mesleki, sosyal ve kültürel konularda toplantılar, seminerler, konferanslar, paneller, sempozyumlar açık oturumlar, toplantı ve gösteriler yapar, yarışmalar düzenler ve kamuoyu oluşturucu tüm yasal faaliyet yöntemlerini kullanır.
 10. m) Anayasada belirtilmiş veya evrensel hukuk normlarına uygun insanca yasamanın gereği olan temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasına ve ortadan kaldırılmasına yönelik düzenlemelere ve uygulamalara son verilmesi için çalışır.
 11. n) Hukukun geliştirilmesi, kitlelere yayılması, örgütlenmesi ve araştırılmasını temin etmek amacıyla kurs, serbest ders, seminer ve benzeri programlı faaliyetler düzenler. Mevcut hukuki mevzuata uygun olmak koşulu ile Hukuk Enstitüleri kurarak bilimsel faaliyette bulunur.

o)Araştırma, anket, inceleme ve her türlü çalışma sonuçlarını gereğine göre Türkçe ve yabancı dillerde basılacak veya başka türlü çoğaltılacak kitap, dergi ve benzeri yayınlarla açıklar, süreli ve süresiz yayınlarda bulunur. Bu faaliyetlerini sanal yayıncılık yoluyla da sürdürür.

ö) Hukuk eğitimi yapan başarılı şahıslara yetişmeleri için yurtlar açar, burslar verir.

 1. p) Üyelerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal yardım fonları kurar ve huzurevleri açar.
 2. r) Mesleki araştırmalar için gerekli lisan kursları açar, gezileri tertip eder, lokaller açar.
 3. s) Amacına ulaşmak için Dernek genel Kurulunun veya yönetim kurulunun uygun göreceği ve mevzuatın yasaklamadığı başka yöntemlerle benzer faaliyetlerde bulunur.

ş)Bu tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, kanunların dernekler tarafından yapılmasını yasaklamadığı eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt, pansiyon, kitaplık ve okuma odası; sosyal yardım faaliyetler için çocuk bakim yuvası, huzur evi, as ocağı; sportif faaliyetler için spor saha veya salonu ve meskun yerler dışında kamp tesislerini gerekli izinleri alarak kurup ve isletebilir.

 1. t) Ulusal ve uluslararası hukukun evrensel ilkelerinin korunması ve geliştirilmesi için amaçlarına uygun olarak ve hukuki mevzuata aykırı olmamak koşulu ile diğer ülkelerdeki benzeri dernekler üniversiteler, öğretim kurumları ve benzeri kuruluşlar ile işbirliğine girerek üye olabilir. Yurt içinde ve dışında gerekli çalışmaları yapar.
 2. u) Mevzuat çerçevesinde ayni amaçlara uygun faaliyet gösteren federasyon kurulmalarında yer alabilir üye olabilir çalışmalarına iştirak edebilir ve yurtdışında şube açabilir

Kurucular

Madde 3: Dernek kurucularının (kurul asıl üyelerin) adları, soyadları, meslek ve sanatlarıyla ikametgahları ve uyrukları aşağıdadır.

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik Koşulları, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri ile Üyeliğin Sona Ermesi

Madde 4- Hukuk fakültesi mezunu, fiil ehliyetine sahip olan ve dernek üyesi olmasına yasal engel bulunmayan her gerçek kişi derneğe üye olmak için başvuru yapabilir.

ÜYELİĞE GİRME:

 Madde 5- Derneğe üye olma talebi, iki asıl üye tarafından yazıyla desteklenmesinin ardından dernek başkanlığına iletilir. Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılacak müracaatları en çok otuz gün içinde kabul veya isteğin reddi seklinde karara bağlayıp sonucu müracaat sahibine duyurmak zorundadır.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:

 Madde 6- Dernek üyeliği, dernekten çıkma veya çıkarılma ile sona erer. Üyeler, yazılı olarak bildirmek kaydı ile üyelikten her zaman çıkabilirler. Üyelikten çıkan veya çıkarılan kimselerin üyelikte bulunduğu süreye ait ödenmemiş aidat borçları varsa bunların Yönetim kurulunca takip ve tahsili zorunludur. 5253 sayılı Yasanın ilgili maddesinde belirtilen durumların tespiti halinde üyelik kaydı Dernek Yönetim Kurulunca silinir. Ayrıca;

 1. a) Üst üste iki yıl üyelik aidatı ödemeyen,
 1. b) Derneğin amacıyla bağdaşmaz davranışları görülen bu amaca ulaşma yolundaki faaliyetlere samimi ve bilimsel olmayan söz ve hareketleriyle karşı çıkarak tedirginlik uyandıran veya bilimsel ve samimi olsa da dernek çevresinde umumi kabul görmeyen söz ve hareketleri ile huzursuzluk yaratan yahut rastgele üçüncü şahıslara veya kamuoyuna karşı derneğin amacını veya faaliyet tarzını veya faaliyetlerini dernek kurullarını, görevlilerini yetkililerini kötüleyen türden davranışlarıyla derneği veya onun kurullarını veya yetkilerini üzücü” durumlara sokarak Dernek camiasında asabiyet uyandıran, yetkili kılınmadığı halde dernek tüzel kişiliğini, kurullarını ve yetkilerini üçüncü şahıslara karşı temsile kalkışan, mazur görülemeyecek davranışlara derneği mevzuat hükümlerine muhalefet eder durumuna düşüren, üyelik sıfatını haksiz bir menfaat için vesile yapmakta olduğu anlaşılan, dernekler kanunundaki yasaklara aykırı hareket eden dernek lokallerinde ve çalışmalarında dernek tarafından tertiplenen toplantılarda vakar ve ciddiyet dışı tatsız ve üzücü davranışları görülen, dernek için manevi bir engel teşkil eden derneğin mahiyeti ve amacı itibari ve çalışmaları bakımından üyelik sıfatını taşımakta dernek için manevi bir engel teşkil eden ve dernek camiasında arzulanmaz hale geldiği anlaşılan üyeler, yönetim kurulu tarafından vahamet ifade etmediği hallerde uyarılır ve vahim görülen hallerde disiplin kuruluna sevk ettiği üyenin kesin karara kadar dernek merkez şube ve lokallerine girmesine toplantı ve çalışmalara katılmasını dernek üyeliği sıfatını kullanmasını yasaklayabilir. Ayrıca dernek amaçlarına ve Genel Kurul Kararlarına aykırı hareket eden üye hakkında Yönetim Kurulunun sevki ile Disiplin Kurulunca “uyarma” üyenin hareketinde ısrarı halinde ise, yönetim kurulunca “üyelikten çıkarma” kararı verilir.

ÜYELERİN HAKLARI:

 Madde 7- Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz, her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakki vardır. Üye hakkini bizzat kullanmak zorundadır. Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

 1. maddeye göre üyelikten çıkarılanlar Dernek Genel Kuruluna başvurarak, kararın yeniden incelenmesini isteyebilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DERNEK ORGANLARI, GÖREV VE YETKİLERİ DERNEK ORGANLARI:

 

Madde 8- Dernek,

 1. a) Merkez Genel Kurulu,
 2. b) Merkez Yönetim Kurulu,
 3. c) Merkez Denetleme Kurulu,
 4. d) Merkez Disiplin Kurulu,

DERNEK GENEL KURULU VE TOPLANMASI:

 Madde 9- Genel Kurul, derneğin en yetkili organı olup, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul toplantıları iki yılda bir Mayıs ayında yönetim kurulunun çağrısı üzerine yapılır. Olağanüstü genel kurul toplantıları, Yönetim Kurulunun veya Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinin tamamının beste birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden biri mahallin Sulh Hukuk Hakimliği’nden toplantıya çağırması talep edilebilir.

GENEL KURULA ÇAĞRI USULÜ:

 Madde 10- Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YERİ VE TOPLANTI YETER SAYISI:

 Madde 11- Genel Kurul toplantıları, önceden haber vermek suretiyle dernek merkezinin bulunduğu şehrin dışında da yapılabilir. Genel Kurul, tüzüğe göre Genel Kurula katılabilecek üyelerin yarısından bir fazlasının katılımıyla toplanır. Gündemde tüzük değişikliği veya derneğin feshi maddesinin bulunması halinde üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır. İlk toplantıda yeter şayi sağlanmazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu takdirde, toplantıya katılan üye şayisi Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam şayisinin toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ:

Madde 12- Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen gün, yer ve saatte yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenecek listedeki adlarının karsısını imzalayarak toplantı yerine girerler. 11. maddede belirtilen tam sayı sağlanmışsa, bu durum tutanakla tespit edilir ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve en az bir katip seçilir. Başkan Genel Kurulu yönetir. Katibin hazırladığı ve imzaladığı tutanağı kendisi de imzalayarak diğer toplantı belgeleri ile Yönetim Kuruluna teslim eder. Toplantıda görüşülecek konular gündemle sınırlıdır. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

 Madde 13- Dernek Genel Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.

 1. a) Derneğin amacına uygun kararlar almak,
 2. b) Dernek organlarını seçmek,
 3. c) Dernek tüzüğünü değiştirmek,
 4. d) Dernek şubelerinin açılması konusunda karar almak ve genel yönetim kuruluna yetki vermek, şube yönetim kurulunu görevden almak,
 5. e) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun dönem içindeki çalışma ve denetleme raporları ile bilanço ve gelir gider cetvellerini incelemek, bunlar hakkında karar almak gelecek dönem çalışmalarına tekliflerde bulunmak.
 6. f) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek.
 7. g) Dernek için gerekli taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.
 8. h) Derneği feshetmek.
 9. i) Tüzükteki amaçların gerçekleştirilmesi konusunda ve 5253 şayili Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu ve diğer mevzuat ve gerçekleşecek mevzuat değişiklikleri gereğince yapılması mecburi tüm konularda, icap eden muamelelerin gerçekleştirilmesi veya konulması gerekli yasakların ihdası için tüzük değişikliği yapılmasına gerek olmaksızın karar almak ve gerekli yetki devirlerini yapmak
 10. j) 5253 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat ve gerçekleşecek diğer mevzuat değişiklikleri sebebiyle yapılması mecburi tüzük değişikliklerini yapmak.

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ:

 Madde 14- Yönetim Kurulu, Genel Kurulca seçilen 13 asil ve 13 yedek üyeden oluşur. Üyeliklerde boşalma olduğu takdirde sıra ile yedek üyeler göreve çağrılır. Yönetim kurulu üye sayısı yedeklerinde getirilmesinden sonra tam sayının yarısından aşağı düşerse Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulunca Genel Kurul toplantıya çağrılır. Çağrının yapılamaması halinde, dernek üyelerinden biri mahallin sulh hukuk hakimliğinden, Genel Kurulun toplanmasının sağlanmasını talep edebilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV BÖLÜMÜ:

 Madde 15- Yönetim Kurulu, ilk toplantısında aralarında görev taksimatı yapar. Genel başkan derneği temsil eder. Tüzük hükümleri, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına göre dernek islerini yürütür. Toplantıları yönetir. İki Genel Başkan Yardımcısından; Genel Başkanın görevlendirdiği bir Genel başkan Yardımcısı, Genel başkan olmadığı zamanlarda Genel Başkana vekalet eder. Genel Başkan Yardımcılarının görevleri, ilk yönetim kurulu toplantısında belirlenir. Yönetim kurulu gerek görürse yeni Genel başkan Yardımcıları ihdas eder. Muhasip, derneğin muhasebe ve mali islerini yürütür. Genel Sekreter dernek kayıtlarını usulüne uygun olarak tutulmasını sağlar. Yazışmaları yapar ve Genel başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

Madde 16- Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.

 1. a) Derneği temsil etmek,
 2. b) aralarında yaptıkları görev bölümü sonucunda bu görevlerin yerine getirilip getirilmediğini takip ve kontrol etmek,
 3. c) Dernek Genel Kurulunca kabul edilen bütçeyi ve alınan kararları uygulamak, derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
 4. d) Üyeliğe kayıt ve üyeliğin sona erdirilmesi ile ilgili işlemleri yapmak,
 5. e) Genel Kurulun toplantıya çağrılmasını sağlamak, şube kuruluşlarına yetki vermek
 6. f) Derneğin tüzüğünde yer alan diğer görevleri yapmak.

DENETLEME KURULU VE GÖREVLERİ:

 Madde 17- Denetleme Kurulu Genel kurulca gizli oyla seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Aşağıdaki görevleri yapar.

 1. a) Derneğin hesaplarını ve bununla ilgili işlemlerini en az altı ayda bir denetlemek ve eksik ve yanlış hususları yönetim kuruluna bildirmek,
 2. b) Dönem içinde dernek hesapları ve faaliyetleri ile genel dilek ve temennileri ve yeni döneme ait bütçe hakkındaki görüşlerini bir rapor ile genel kurula sunmak,
 3. c) Gerekli hallerde Genel Kurulu toplantıya çağırmak,
 4. d) Üyeliğe kayıt, son verme işlemlerini tüzük ve yasalara uygunluğunu kontrol etmek,
 5. e) Dernek Yönetim Kurulunun mali islerle ilgili toplantılarına oy hakki olmaksızın katılmak,
 6. f) Tüzükte gösterilen diğer görevleri yapmak.

DİSİPLİN KURULU:

 Madde 18: Disiplin Kurulu, genel kurulca gizli oyla seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu, yönetim kurulu tarafından kendisine sevk edilen dernek üyeleriyle ilgili soruşturmayı 30 gün içinde tamamlayarak kararını verir. Kurul, soruşturmayı yürütmek üzere kendi üyelerinden birini görevlendirebilir. Disiplin Kurulu kararları aleyhine ilgililerce Genel Kurula itirazda bulunulabilir. Dernek üyeliğinden çıkarma kararları ise Yönetim Kurulu tarafından verilir.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

 Madde 19- Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde Yönetim Kurulu, başkan tarafından yönetim, denetleme ve disiplin kurullarında seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri, tarihleri, meslekleri ve ikametgahları mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir.

DERNEKÇE TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR:

 Madde 20- Dernekçe tutulacak defter ve kayıtlar aşağıdadır. Ancak, Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri ve Envanter Defterlerinin tutulması isteğe bağlıdır. Büyük Defterin onaylatılması zorunlu değildir.

 1. a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4)  Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5)  İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6)  Alındı Belgesi Kayıt Defteri (EK- 10): Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

 1. b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1)  (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.

2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Dernekler Yönetmeliği madde 36 uyarınca defterlerin tasdiki Yönetim Kurulunca yaptırılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

ŞUBELERİN KURULUSU VE YETKİLERİ ŞUBELERİN KURULUŞU :

Madde 21- Dernek her il ve ilçede şube açabilir. Bu amaçla dernek Yönetim Kurulunca yetki verilen en az üç kişi tarafından şube açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı müracaatta bulunabilir.

ŞUBELERİN ORGANLARI:

 Madde 22- Şubelerde genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu bulunur. Bu kurullar kendi il ve ilçe sınırları içinde, merkez genel kurulu, yönetim kurulu ve denetleme kuruluna verilen görevlerden merkezlerdeki kurullara verilen özel yetkiler dışındaki tüm yetkileri kullanır. Şube yönetim kurulu şube Genel Kurulunca gizli oyla seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde sırayla yedek üyeler göreve çağrılır. Şubede, bir başkan, bir başkan yardımcısı, muhasip ve sekreter bulunur. Denetim kurulu 3 asil 3 yedek üyeden oluşur.

ŞUBELERİN GENEL KURULDA TEMSİLİ:

 Madde 23- Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, iki yılda bir, Şubat ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

MALİ KONULAR:

 Madde 24- Mali konular, derneğin gelirleri ve derneğe yapılacak olan yardım ve şartlarıyla gelir ve giderlerdeki usulleri ve taşınmaz mal edinme hususlarını kapsar. Dernek ancak genel kurulun vereceği yetki ile yönetim kurulu tarafından kredi almak suretiyle bütçe dışı borçlanabilir.

DERNEĞİN GELİRLERİ VE DERNEĞE YAPILACAK OLAN YARDIM VE ŞARTLARI:

 Madde 25- Derneğin gelirleri aşağıdaki kaynaklardan oluşur;

 1. a) Üye aidatları ve Dernek giriş aidatı miktarı Dernek Yönetim Kurulunca belirlenir.Aidat miktarını artırma ve değiştirme yetkisi Yönetim Kurulundadır.
 2. b) Bağış, yardım ve vesayet suretiyle bağış ve yardımlar
 3. c) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 4. d) 5253 sayılı Dernekler kanununun ilgili maddesine göre dernek faaliyetlerinden elde edilen gelirler.
 5. e) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar Dernek, 5253 sayılı dernekler Kanununun ilgili maddesi dahilinde dernek amaçlarına aykırı olmamak şartıyla ve derneğin amacını sağlamak konusunda açıkça belirlenmesi kaydıyla isçi ve işveren sendikalarından, mesleki kuruluşlardan yardim alabilir yada bu kurum ve kuruluşlara yardim yapabilir. Ayrıca kamu yararına faaliyet gösterebilme statüsünü kazandıktan sonra Genel ve katma bütçeli dairelerle kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunlara bağlı müesseseler ve sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait kuruluşlardan yardım alabilir.

GELİR VE GİDERLER USULÜ:

 Madde 26- Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeler için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası düzenlenir. Bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için Ek-13’te yer alan Gider Makbuzu veya banka dekontu gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernekler tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Dernekler Yönetmeliği Ek-14’te yer alan Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Dernekler Yönetmeliği Ek-15’te yer alan Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

Bu belgeler; Dernekler Yönetmeliği Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde, dernekler tarafından bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Bastırılan belgelerin adedi ile seri ve sıra numaralarının, onbeş gün içinde basımevleri tarafından mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunludur.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ:

 Madde 27- Genel kurul, ÿönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ:

 Madde 28- Dernek tüzüğünde değişiklik yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, merkez yönetim ve denetleme kurulları üye tam şayisi toplamının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliğine ilişkin karar toplantıda hazır bulunan üyelerin en az üçte ikisinin oyuyla verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

ŞUBELERİN KURULUSU VE YETKİLERİ ŞUBELERİN KURULUŞU :

Madde 21- Dernek her il ve ilçede şube açabilir. Bu amaçla dernek Yönetim Kurulunca yetki verilen en az üç kişi tarafından şube açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı müracaatta bulunabilir.

ŞUBELERİN ORGANLARI:

 Madde 22- Şubelerde genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu bulunur. Bu kurullar kendi il ve ilçe sınırları içinde, merkez genel kurulu, yönetim kurulu ve denetleme kuruluna verilen görevlerden merkezlerdeki kurullara verilen özel yetkiler dışındaki tüm yetkileri kullanır. Şube yönetim kurulu şube Genel Kurulunca gizli oyla seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde sırayla yedek üyeler göreve çağrılır. Şubede, bir başkan, bir başkan yardımcısı, muhasip ve sekreter bulunur. Denetim kurulu 3 asil 3 yedek üyeden oluşur.

ŞUBELERİN GENEL KURULDA TEMSİLİ:

 Madde 23- Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, iki yılda bir, Şubat ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

MALİ KONULAR:

 Madde 24- Mali konular, derneğin gelirleri ve derneğe yapılacak olan yardım ve şartlarıyla gelir ve giderlerdeki usulleri ve taşınmaz mal edinme hususlarını kapsar. Dernek ancak genel kurulun vereceği yetki ile yönetim kurulu tarafından kredi almak suretiyle bütçe dışı borçlanabilir.

DERNEĞİN GELİRLERİ VE DERNEĞE YAPILACAK OLAN YARDIM VE ŞARTLARI:

 Madde 25- Derneğin gelirleri aşağıdaki kaynaklardan oluşur;

 1. a) Üye aidatları ve Dernek giriş aidatı miktarı Dernek Yönetim Kurulunca belirlenir.Aidat miktarını artırma ve değiştirme yetkisi Yönetim Kurulundadır.
 2. b) Bağış, yardım ve vesayet suretiyle bağış ve yardımlar
 3. c) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 4. d) 5253 sayılı Dernekler kanununun ilgili maddesine göre dernek faaliyetlerinden elde edilen gelirler.
 5. e) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar Dernek, 5253 sayılı dernekler Kanununun ilgili maddesi dahilinde dernek amaçlarına aykırı olmamak şartıyla ve derneğin amacını sağlamak konusunda açıkça belirlenmesi kaydıyla isçi ve işveren sendikalarından, mesleki kuruluşlardan yardim alabilir yada bu kurum ve kuruluşlara yardim yapabilir. Ayrıca kamu yararına faaliyet gösterebilme statüsünü kazandıktan sonra Genel ve katma bütçeli dairelerle kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunlara bağlı müesseseler ve sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait kuruluşlardan yardım alabilir.

GELİR VE GİDERLER USULÜ:

 Madde 26- Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeler için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası düzenlenir. Bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için Ek-13’te yer alan Gider Makbuzu veya banka dekontu gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernekler tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Dernekler Yönetmeliği Ek-14’te yer alan Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Dernekler Yönetmeliği Ek-15’te yer alan Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

Bu belgeler; Dernekler Yönetmeliği Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde, dernekler tarafından bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Bastırılan belgelerin adedi ile seri ve sıra numaralarının, onbeş gün içinde basımevleri tarafından mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunludur.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ:

 Madde 27- Genel kurul, ÿönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ:

 Madde 28- Dernek tüzüğünde değişiklik yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, merkez yönetim ve denetleme kurulları üye tam şayisi toplamının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliğine ilişkin karar toplantıda hazır bulunan üyelerin en az üçte ikisinin oyuyla verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM 

TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ, FAALİYETTEN ALIKOYMA, TASFİYE TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ

Madde 29 –Dernek tüzel kişiliği, genel kurul ve mahkeme kararıyla feshi, kendiliğinden dağılmış sayılma veya mahkeme kararıyla kapatılma hallerinde sona erer.

GENEL KURULUN FESHİ:

Madde 30 -Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun, derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde, üyeler ikinci toplantıya çağılırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

MAHKEME KARARIYLA FESİH:

 Madde 31- Derneğin olağan Genel kurul toplantısı, tüzükte belirtilen süre içinde yapılmaz veya kanunen teşkili zorunlu organlar oluşturulmaz ise mahallin en büyük mülki amirinin ve Cumhuriyet Savcılığının açacağı dava üzerine Mahkeme kararıyla fesh edilebilir.

KENDİLİĞİNDEN DAĞILMIŞ SAYILMA:

 Madde 32- Dernek; kuruluş amaç şartlarını kaybettiği veya acze düştüğü veya Yönetim Kurulunun tüzük gereğince kurulmasına imkan kalmadığı veya bu TÜZÜĞÜN ilgili maddesinde belirtilen yeter şayisinin bulunamaması sebebiyle üst üste iki olağan genel kurul toplantısının yapılamadığı hallerde, kendiliğinden dağılmış sayılır. Kendiliğinden dağılma halinin tespiti Sulh Hukuk Hakimi’nin kararı ile olur.

MAHKEME KARARIYLA KAPATILMA:

 Madde 33 –Dernek, 5253 şayili Yasa ve diğer yasalarla öngörülen hallerde, derneğin suç kaynağı haline gelmesi durumunda mülki amirliğin veya Cumhuriyet Savcılığının istemi üzerine mahkemece temelli kapatılır. Derneğin suç kaynağı haline geldiğinin tespiti 5253 sayılı yasanın ilgili maddesinde öngörülen hallerin mahkeme kararıyla belirlenmesiyle mümkündür.

DERNEĞİN FAALİYETTEN ALIKONULMASI:

 Madde 34 –Dernek, mahkeme kararı veya valilik kararıyla faaliyetten alıkonulabilir. Mahkeme davanın her safhasında istem üzerine veya kendiliğinden derneğin her türlü faaliyetini yasaklayabilir. Valilik veya valiliğin emriyle ilçe kaymakamlığının 5253 sayılı yasanın ilgili maddesinde belirtilen sebep ve sekle uygun olarak derneği faaliyetten alıkoyabilir. Derneğin faaliyetten alıkonulması halinde, maddi ve hukuki varlıklarının korunması için mahallin sulh mahkemesince kayyım tayin edilir.

TASFİYE:

 Madde 35 –Dernek feshedildiği veya kendiliğinden dağılmış sayıldığı hallerde mal, para ve hakları ayni amaç doğrultusunda çalışan bir derneğe devredilir.

ALTINCI BÖLÜM

YASAKLAR, TÜZÜKTE OLMAYAN HUSUSLAR, LOKAL AÇMA, YÜRÜRLÜLÜK VE YÜRÜTME YASAKLAR

Madde 36- Dernek faaliyetlerinde, 5253 sayılı yasanın ve diğer yasaların önerdiği yasaklar ve emirlere titizlikle riayet edilir. Yanında veli veya vasi olmadan 18 yasından küçüklerin veya orta öğrenim öğrencilerinin dernek merkezine ve şubelere girmeleri yasaktır.

TÜZÜKTE BULUNMAYAN HUSUSLAR:

 Madde 37 –Bu tüzükte bulunmayan hususlarda 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

LOKAL AÇMA:

Madde 38 –Dernek, merkezinin bulunduğu mahallin mülki amirinden izin almak suretiyle bir lokal açabilir.

YÜRÜTME:

Madde 39 –Bu tüzük hükümlerini uygulamak ve riayeti sağlamakla Dernek Yönetim Kurulu yetkilidir.

Geçici Madde 1-İlk genel kurulda Dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.