ANAYASA MAHKEMESİ’NİN 13.07.2016 TARİHLİ RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN 5237 SAYILI TCK 103/1.MADDESİNİN (KÜÇÜKLERİN CİNSEL İSTİSMARI) İPTALİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Anayasa Mahkemesi bugün Resmi Gazetede yayımlanan, daha sonra ise yazılı ve görsel basına yansıyan kararı ile, 5237 sayılı TCK m. 103/2.maddesindeki düzenlememin iptalinden sonra, 103/1.maddesinin de iptaline karar vermiştir. Bilindiği üzere, TCK m. 103 çocukların cinsel istismarı suçunu düzenlemektedir.

Anayasa Mahkemesi , 5237 sayılı TCK’nun maddenin (1) numaralı fıkrasının (a) bendinde yer alan ‘…tamamlamamış…’ sözcüğünü 26/5/2016 tarihli ve E.: 2015/108, K.: 2016/46 sayılı Kararı ile iptal etmiş, kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı 13/7/2016 tarihinden başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girmesini hüküm altına almıştır. Aynı maddenin (2) numarası fıkrası ise Anayasa Mahkemesinin 12/11/2015 tarihli ve E.: 2015/26, K.: 2015/100 sayılı Kararı ile iptal etmiş, kararın Resmi Gazete’de yayımlandığı 11/12/2015 tarihinden başlayarak bir yıl sonra yürürlüğe girmesini hüküm altına alınmıştır.

Anayasa Mahkemesi karar gerekçesinde, TCK’daki söz konusu suça ilişkin cezanın miktarının cezalandırmada güdülen amaçla ölçülü olmadığı, yani ceza miktarının fazla olduğu şeklinde bir ifadeye yer vermiş ise de; Anayasa Mahkemesi’nin iptal gerekçelerine katılmıyoruz. Zira çağdaş hukuk düzenlerinde, çocukların cinsel istismarı gibi doğrudan ve dolaylı olarak toplumların geleceğini ve yapısını ilgilendiren suçlarda, ceza miktarı arttırılmasına yönelik eğilim artarken ve hatta kimyasal hadım gibi ceza yöntemleri dahi tartışılırken, ülkemizde Anayasa Mahkemesi’nin gelişmiş hukuk sistemlerinin aksi yönde bir ceza politikası mefhumuna dayanarak ceza miktarlarının orantısızlığı gerekçesi ile iptal kararı vermesi ve çağdaş hukuk sistemlerinin aksi yönünde ceza politikası uygulanmasına karar vermesi yerindelik ilkesine aykırı olduğu gibi hukuki olarak da yerinde bir karar olmadığı ortadadır.

Anayasa Mahkemesi her ne kadar iptal kararlarının daha sonra yürürlüğe gireceğini belirtmiş ve yasama organına düzenleme süresi verilmiş ise de; çocukların cinsel istismarı gibi toplumsal duyarlılığın haklı olarak son derece yüksek olduğu suçlara yönelik Türk Ceza Kanunu maddelerinde sürekli değişiklikler yapılmasına sebep olacak kararlar alınması yargılamanın uzaması ile bu kapsamdaki bazı sanıkların tahliye olmaları gibi büyük olumsuzluklara sebep olabilecek niteliktedir. Zira 11/12/2015 tarihinde verilen Anayasa Mahkemesi’nin 5237 sayılı TCK’nun 103/2.maddesinin iptaline ilişkin kararının verildiği tarihten bu güne kadar yapılan yargılamalar durmuş ve yeni düzenlemelerin de halen yasama organı tarafından çıkartılmaması sebebiyle adaletin tecellisi gecikmiş; mağduriyetler oluşmaya başlamıştır.

Anayasa Mahkemesinin çocukların cinsel istismarı suçlarına ilişkin kararları sonrasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bir an önce yeni düzenleme yapılmaması durumunda, oluşabilecek yasal boşluk sebebiyle bu suçtan yargılanan ve cezaevinde bulunan tutukluların tahliyesi gibi son derece olumsuz bir durum ortaya çıkması muhtemeldir.

Bu yönüyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin konuya dair çalışan sivil toplum örgütleriyle ve Barolarla temasa geçerek, söz konusu maddelerde suç işleyenlerin mümkün olan en ağır şekilde cezalandırılmasına yönelik yasal düzenlemenin bir an önce yapması gerekmektedir. Hukuki Mücadele Derneği olarak konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz.

HUKUKİ MÜCADELE DERNEĞİ

http://www.habersitesi.com/aymnin-iptal-karari-bazi-saniklarin-tahliyesine-neden-olabilir-15253h.htm

http://www.ankahaber.com.tr/turkiye/aymnin-iptal-karari-bazi-saniklarin-tahliyesine-neden-olabilir-h24316.html

http://odatv.com/binlerce-sapik-aramiza-karisiyor-1407161200.html